Magatartás- és viselkedésformák II.

 

Viselkedéskultúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Juhász Gábor G-301i

 

 

AZ ILLEMSZABÁLYOK FEJLŐDÉSE

 

 A történelem egyes korszakait az állami élet szervezetén, társadalmi-gazdasági be­rendezkedésén, vallási, művészi és tudo­mányos irányzatain túl a társas élet, a társa­dalmi szokások is jellemzik. „Föltehető, hogy Árpád és népe Vereckénél bejövet még ma­gával hozta Ázsia szűkszavúságát, a magá­ba mélyedő, ennenmagától választ váró, visszhangot nem igénylő mély hallgatásokat - írta egy könyv előszavában Örkény István. - De miután épp itt találtak hazára, a népek országútján, ... lassan megeredt a szavuk."

Az időszámítás előtti korokból ugyan kevés illemtani vonatkozású munka maradt fenn, ám ezek is meggyőzően bizonyítják az illem­szabályoknak a joggal és az erkölccsel való szoros összefonódását; például Manu tör­vényei az i.e. 2-3. évezred Indiájából. A törvényeken és az erkölcsi szabályokon túl minden klasszikus társadalomnak megvolt a maga illemkódexe is. A „Tévedni emberi do­log" szerzője, Theognisz (i.e. 6-5. század) tanítványa számára étkezési illemtant írt, s ennek előírásai gyakorlatilag ma is érvényes­nek tekinthetők. Arisztotelész (i.e. 384-322) bölcs mondása nem véletlenül vált szállóigé­vé, hiszen mindmáig minden illemtan alapja: „Az ember (természeténél fogva) társas lény." Hérakleitosz (i.e. 530-470) versbe is szedte a korabeli ildomos viselkedés egynémely sza­bályát:

„... ne az útra vizelj, se menetközben,  se ruhátlan, el ne feledd, hogy az  éjszaka is szent isteneinké. Istenes és megfontolt férfi leguggol ilyenkor, vagy keres egy kerítést, odaáll udvar fala mellé."

„Illőt ha kérdesz, illő lesz válaszom" - ta­nította Euripidész (i.e. 480-406), néhány év­századdal később pedig Marcus Fabius Quintilianus római szónok ezt: „Nem minde­nütt szabad vagy illő ugyanaz a dolog."

Míg a görögök a diplomáciai küldetésben  járóknak sérthetetlenséget biztosítanak és tisztelettel veszik körül őket, addig nem na­gyon járultak hozzá az idegenekkel való  érintkezés külső formáinak fejlesztéséhez. Azonban megvetették alapjait a hivatásos és jól felkészült irattárosok képzésének: a későb­bi protokoll nagy hasznát látja ennek.

Különösen a bizánci császárság idején vált szokássá, hogy a hivatalos rendezvényekről feljegyzéseket készítsenek, mert e papiruszte­kercsek tartalmát később megtanácskozták, elemezték. A tárgyalás, megfigyelés, pontos jelentésküldés szükségességét az indokolta, hogy Bizánc - katonai erő híján - a barbáro­kat egymásnak uszította, vagy a határaihoz legközelebb került törzsekkel szövetséget kö­tött, megvásárolva barátságukat. A konstan­tinápolyi udvarnak mindehhez pontos értesü­lésekre volt szüksége. Sok mindent kellett tud­ni az egyes barbár despoták vágyairól, gyen­géiről, céljairól, ellenségeiről. Ezért jó megfi­gyelőképességű és biztos ítéletű megbízotta­kat kellett hozzájuk követségbe küldeni. Így alakult ki lassan a hivatalos diplomata típusa. Így került az erős hangú követ, majd a jó szónok helyére a jó megfigyelő.

A császárnak való jelentéstétel rendjét az udvari protokoll szigorúan előírta, és doku­mentálta. VII. Konstantin Ceremóniakönyve (912) a követfogadásokon és kinevezéseken túl mindenre kiterjedő leírást tartalmaz a bi­zánci udvar szertartásrendjéről a császár felkelésétől, fürdésétől az étke­zésen és a kilovag­láson át a gyász­szertartásokig. Ko­runk számára en­nek az évezredes protokollnak a leg­főbb tanulsága az, hogy a túlságosan bonyolult rendszer önmaga halálát okozhatja. Bizánc­ban ugyanis az újonnan kreált, tényleges hatalommal nem járó rangokat képtelenség volt beilleszteni az udvari hierarchiába, s ez állandó vitákhoz vezetett.

A korai középkorban mindinkább elterjedő nemzetközi protokollban a követségek foga­dása és a velük való bánásmód igen szigorú formaságokhoz volt kötve. Az államok túlnyo­mó része abszolút önkényuralmat gyakorló fejedelmek irányítása alatt állott, akik megkövetelték a tiszteletadás fokozott külső jeleit.  Mivel a követségek - rendszerint igen nagy­számú küldöttségek - zömmel a háború és a béke kérdéseinek megtárgyalására érkeztek, a fogadó fél fegyveresekkel vette őket körül (hogy a fogadó ország népe, ellenséges ér­zületből, ne bántalmazhassa a delegációt, illetve, hogy a követség se tehessen kárt a fogadó uralkodóban). Ennek a szokásnak a maradványa az a napjainkban is szokásos szertartási mozzanat, hogy a követek megbí­zólevelének átadásához díszegységet vezé­nyelnek ki.

A bizánci protokoll szabályainak ismerete Velence közvetítésével terjedt el Európában, ahol az udvari etikettről szóló első értekezést Burgundia hercege, III. (Jó) Fülöp (1379­-1467) írja. Előtte a Canterbury mesék szer­zője, Geoffrey Chauter már papírra vetette,  hogy „Ha bármit illőképpen adsz elő, / Nem  lehet szó és tett különböző." A 15. században a Velencei Köztársaságban súlyos büntetést­, akár halált is - helyeznek kilátásba azoknak, akik idegen küldöttségekkel érintkezni meré­szelnek. És ugyanebben a században - ép­pen Itália városállamaiban - kezdik felváltani az alkalmi követségek rendszerét az állandó követségek, mégpedig oly módon, hogy a követek missziója fokozatosan egyre hoss­zabb időre terjedt ki. Az első állandó követséget valószí­nűleg Sforza milá­nói herceg alapítot­ta Genovában 1455-ben - majd  mások is követték  példáját.

Három évszázad telt el, mire az ál­lamfők rangsorolá­sából és a nagykö­vetek, követek, illet­ve legátusok, orátorok, nunciusok, ko­misszáriusok és prokurátorok egymást meg­előzni kívánó tömegéből kialakult a mai dip­lomáciai protokollban is alapvető fontosságú diplomáciai rangsor. A követekkel való bá­násmód szorosan összefüggött uralkodóik hatalmi helyzetével.

A központosított európai hatalmak kialaku­lásával az etikett is megerősödik, és hatásköre bővül. Spanyolországban a XVI. században olyan szigorú etikett szabályozza az udvari viselkedést, hogy egyes szabályok megszegé­séért halálbüntetéssel lakol az illetlen. A spa­nyol etikett külsőségekhez mereven ragasz­kodó fény- és pompakeveréke a burgundi udvari ceremóniákból) fejlődött ki és II. Fülöp uralkodása (1556-1598) idején érte el csúcs­pontját. Apja, V Károly egyike volt minden idők legnagyobb ceremóniamestereinek, s meg kell hagynunk, az alma nem esett messze a fájától. A spanyol etikett szertartásainak alapja a királyi személyiség felsőbbrendűsé­ge. Egy jellemzés szerint: „Az uralkodó sze­mélye körüli szolgálat szigorú szabályozása, az előírások pontos megtartása, a mérhetet­len luxus az öltözékek és ékszerek, szőnyegek és bal­dachinok áradata ­a térdhajtások, meghajlások és megszólítási for­mák merev, áthág­hatatlan szabályai nemcsak a király személyének dicsőí­tését, hanem egy­ben a nép félreve­zetését és megfé­lemlítését is jelentet­ték."

A madridi királyi udvarban a napi élet minden egyes mozzanatára külön hivatal vigyázott. Érdekes lehet az étkezések ceremóniája.  Ennek rendjére olyan méltóságok ügyeltek, mint a főtálalómester vagy a főgyümölcsmes­ter (reszortja az volt, hogy friss és ízletes gyümölcs kerüljön a királyi asztalra), illetve a mai sommelier elődjének tekinthető főpince­mester, továbbá a főmártogató, aki persze nem mártogatott, hanem az étkek ízletességét ellenőrizte. Minden fogást külön-külön, szer­tartásszerűen megvizsgáltak - még a fűsze­reket is -, nemcsak az íz szempontjából, hanem elsősorban azért, hogy a koronás fő megmérgezését megakadályozzák. Az étke­ket sorban felhordták az uralkodónak, aki némán rámutatott arra a tálra, amelyiknek tartalmából enni kívánt - a többit érintetlenül elvitték. Az egész étkezés néma csöndben, hangtalanul folyt le - merthogy ez is előírása volt a spanyol etikettnek.

A francia etikett az illemtan és a protokoll fejlődésének komikus fejezete. Abban a kirá­lyi udvarban, ahol a jó modorhoz kötelezően hozzátartozott a raccsolás, a társaságbeli kellékekhez az időnként a parókába mélyesz­tendő tetűszurkáló pálcika, és ahol XIV. Lajos király még ujjaival nyúlt a tálba, mert az evőeszközök mai használata csak a 17. szá­zadban kezdődött, elképzelhető, milyen fica­mokat szenvedhetett ízlés és viselkedés. „Egy  bolond százat csinál" - jellemezhetnénk a  francia etikett világának utánzásra, mi több,  majmolásra hajlamos miliőjét.

Ma már csak mulatni lehet a 17. század megtörtént esetein: amikor az uralkodó ven­déghajjal fedte be kopaszodó fejét, az előke­lő világ férfiúi egy csapásra elkezdtek parókát hordani.  Amikor XIV. Lajos egy orrműtét után sebkötéssel az ar­cán jelent meg a nyilvánosság előtt, vagy harminc főne­mes igyekezett a legkülönfélébb mó­dokon utánozni az uralkodó szokatlan külsejét. Ha egy ki­rály bőrbetegsége miatt egyszer levá­gatta a haját, más­nap nemcsak az udvaroncok és az egész udvar, hanem a meghívott előkelő férfisereg is kopasz fejjel jelent meg a fogadáson.

A bálok, fogadások, vadászatok és fényes ebédek állandó tartozékai voltak a francia abszolutizmus udvari életének. A király a ceremóniák legapróbb részleteit is legtöbb­ször maga dolgozta ki; magánélete és hiva­talos ténykedése reggeltől estig, mint sok felvonásos színpadi mű zajlott le. Az udvari etikett fénykorában például így szol­gáltak fel a francia királynak: A főszertartás­mester irányította a ceremóniát az udvarmes­terrel, a főasztalnokkal és a főpohárnokkal.  A király egyedül ült asztalánál - a főnemes­ség által annyira áhított udvari tisztségek vi­selői is csak tisztes távolból szemlélhették az uralkodó étkezését. Amikor elhangzott a kiál­tás - „Pecsenyét Őfelsége számára!" - két testőr lépett elő, majd aranyos botjával az étkezési szoba ajtónállója, utána a nemesi kenyérfelhordó, az étekkóstoló és az ezüst­készletek őre. A főszakács ünnepélyes moz­dulattal tálalta az ebédet, majd két gárdista zárta be a sort. Ha a király megszomjazott, újabb kiáltás hangzott fel: „Őfelsége inni kí­ván!" Mélyen meghajolva közeledett ekkor a főpohárnok, mögötte aranyozott tálcán kris­tályos üvegkorsóban bort és vizet hoztak. A szolgálattevő pohárnok töltött a kris­tálypoharakba, majd újabb meghajlások kö­vetkeztek, és a király csak ezek után nyúlha­tolt az italhoz. Az estebéd protokollja ennél tízszerte bonyolultabb volt, hiszen ott jelen volt az egész királyi család.

Az udvari etikett szertartásrendje nemcsak Madridban és Párizsban érvényesült aztán, hanem folytatódott Bécsben és német föl­dön, sőt II. Katalin orosz cárnő udvará­ban is. Az udvari ce­remóniák, ünnepségek és ünnepélyek külsőségeinek pom­pája a felsőbbség hatalmát és tekinté­lyét növelte az alsóbb osztályok előtt, ame­lyek - járatlanok lé­vén az efféle szertar­tásokban - mindezt titokzatosnak, von­zónak és követendő­nek látták. Kevésbé költekező formákban próbálták is átvenni az etikettet; az udvarias­ság és az illem külsőségeit mindinkább a hétköznapok racionalitásához igazítva és er­kölcsi tartalommal megtöltve. Mai viselkedés­kultúránk közvetlen alapjai így és ekkor, a polgárosodás folyamatában alakultak ki. A királyi udvarok és nagyúri szalonok erőltetett társasági szabályait a 18. századtól egyre inkább felváltja a szélesebb közönség által alakított közfelfogás.

 

 

A VISELKEDÉS KULTÚRÁJA

 

A 20. század a legtöbbet a polgári illem­tanból mentett át világszerte. A korábbi tár­sadalmakban érvényesült bonyolult illemsza­bályok egyszerűsödtek, a legújabb kor forra­dalmi változásai átalakították az erkölcsi nor­mákat és így természetesen a viselkedés sza­bályait is. Eltűntek az írott vagy íratlan sza­bályok közül azok, amelyek az alárendelt osztályok viselkedését írták elő, s lassanként utat tört magának az egyenjogúság elismeré­se is. (Az 1804-es francia polgári törvény­könyv például megtiltotta, hogy a férjes asszonyoknak joguk legyen az önálló szerző­déskötéshez, és ezt a hátrányos megkülön­böztetést csak 1938-ban szüntették meg.) Ki­fejlődtek a társadalmi demokráciának megfe­lelő illemszabályok s megkezdődött ezek összegyűjtése, feldolgozása.

Az egyik ilyen, bizonyos értelemben mind­máig klasszikusnak tekinthető gyűjtemény 1788-ban Hanno­verben látott napvilá­got Adolf Freiherr Knigge tollából „Um­gang mit Menschen"  címmel. „Az embe­rek közötti érintke­zésről" magyarul is többször megjelent, harmadjára 1821­-ben, amikor is így ajánlotta magát elő­deinknek a korsza­kos mű: „Az embe­rekkel való társalko­dásról, vagy: Mikép­pen kellessék minden rendbéli emberekhez magunkat úgy alkalmaztatnunk, hogy a Világban boldogulhas­sunk." A könyv célja és tartalma a szerzői megfogalmazás szerint: „Szabályok nyu­godt, szerencsés és hasznos életformák szá­mára". Knigge munkája az akkori társadalmi szemlélet alapján az emberek viselkedésének összefoglaló ismerete a 18. század végén.  Utazásai és az udvarnál változatos munkakö­rökben szerzett tapasztalatai alapján eleven és átfogó képet tudott nyújtani az akkori vi­szonyokról.

E könyv rendkívüli hatással volt kora visel­kedéskultúrájára. Sok kiadást megért, szá­mos nyelvre lefordították. Bölcs szentenciáit széltében-hosszában idézték, habár szigorú szabályait a kortársak se vették mindig komo­lyan.

Egy anekdota szerint, amikor Knigge hajótörést szenvedett, s egy törött ár­bocrúdba kapaszkodva hányódott a hul­lámokon, észrevette, hogy cápa közele­dik feléje. Félelmében előrántotta tőr­kését, mire egy hajótörött a közeli men­tőcsónakból megbotránkozva rászólt: „No de tisztelt uram, halat - késsel?”

A múlt század elejének magyarországi tár­sadalmi szokásait elsősorban nyelvkönyveink tükrében lehet visszaidézni, rekonstruálni.  Íme például egy „kötelező" társalgás részlete 1804-ből:

„Báró: - Alázatos szolgája a kisasszonyok­nak, az uraknak köteles szolgája.

Antal: - Nagyra böcsülöm, hogy báró uram magát hozzánk megalázta.

Báró: - Kérem, ne ceremóniázzon az úr.  Én az urat szeretem, s mivel hoz­zám nem jöhetett, én jövök az úr­hoz. A barátság az alázásrul sem­mit sem tud."

1835-ben a „nagyságos asszony" ekképp íratta fel szakácsával az ebédnekvalót: „1. Az egyik őz címer törött lének; 2. Tehénhús man­dolás tormával; 3. Tyúkok kartfiolával; 4. Az őz pecsenye a madarakkal, a hozzá tarto­zandó salátával; 5. Savanyó káposzta friss disznó-hússal s téjfellel; 6. Pulyka pástétom­ban; 7. Ecetben forralt ponty egy tál rákkal; 8. Utoljára tésztából sütött és szokott konfekt. "A terített asztalnál, pedig efféle társalgás jár­ta: „Itt a mustár, itt a zöld mártalék, tessék választani. De úgy látom, nincs kenyere. Íme mi csak házi kenyérrel élünk." „Én azt jobban szeretem a zsemlyénél, kivált, ha puha, mint ez." „Szolgálhatok virágos káposztával?" „Igen lekötelez kegyed, én ezt a zöldséget  nagyon szeretem." „S ebből a potykából?"  „Bizony, félek a szálkától." „Asszonyom,  megengedi kegyed, hogy egészségére  igyam?" „Becsületnek tartom." „Talán az úr  kávéval szokott élni?" „Az a szerecsenbab  nem magyarnak való, de a kétszersült jó  borba mártva elcsúszik nálam." „Igyunk meg  egyet. Itt az édes borok. Ha úgy tetszik, kel­jünk fel, s menjünk a terembe kávét s liqueurt inni"...

Az egységesülő normákat világszerte a tánciskolák illemtankönyvei kezdik közvetíte­ni. Az angolszász világban, 1820-ban isme­retlen szerzőtől megjelent Hints on Etiquette (Viselkedési útmutató) az úriember, a gentle­man fogalmát tette kiindulóponttá a társasági viselkedés meghatározásában, és ugyancsak „Az úriember" címet viselte a magyar Szabó István Andornak a jó társaság szabályairól írott könyve, amely 1923 és 1931 között öt kiadásban jelent meg. Századunk húszas éveiben világsikerré válik egy amerikai szer­ző, Emily Post „Etiquett" című munkája (1922) is, olyannyira, hogy a szerző unokája ma is folytatja a sorozatot.

Az utóbbi négy évtized diktatúrája nem­csak a szellemi életben vágott rendet, hanem jókora pusztítást vitt végbe a hétköznapi és a politikai protokollban is. Az erőltetett egyen­lősdi eltüntette a társadalmi élet színeit, szám­űzte a kézcsókot, urizálásnak minősítette a jó modort és az „elvtárs" uniformizálásával jel­legtelenné szürkítette a megszólítást.

A „szocialista illemtan" jellegzetes  példája Burget Lajos és Kovácsvölgyi  Sándor 1959-ben megjelent, „Hogyan  viselkedjünk?" című könyve, amelynek  felfogását jól szemlélteti egyetlen be­kezdésnyi ideológiai alapvetése: „A mi  társadalmunkban a demokrácia a hatal­mas többség, a dolgozók osztályrésze, az elnyomás pedig csak a megdöntött  uralkodó osztályoké s társadalmunk más  nyilvánvaló ellenségeié. Úgy is mond­hatjuk, hogy a demokrácia soha olyan széles körre nem terjedt ki, mint ma, és ezzel együtt a politika, az állam­ügyekbe való beleszólás soha nem volt olyan nagy tömegek sajátja, mint ma."

A rendszerváltást követően ismét létjogo­sultságot kaptak a társadalomban az euró­pai, polgári értékek, a politika és a diplomá­cia protokollja, pedig még közelebb került a nemzetközi gyakorlathoz. A modern viselke­déskultúra elsajátítása iránt világszerte meg­nyilvánuló igény, reméljük, nem megy ritka­ságszámba ezen túl Magyarországon sem.

 

 

NEMZETI SAJÁTOSSÁGOK

 

A jó modor, az illem követelményei általá­ban nemzetköziek. Nem modortalan azon­ban a finn, ha nem kíván a terített asztalnál jó étvágyat, nem udvariatlan az a japán férfi, ha felesége előtt megy be valamely helyiség­be, s nem követ el illetlenséget a mexikói, ha késéssel érkezik egy protokolláris rendez­vényre. Ezek az eltérések a honi etikett saját­ságaiból adódnak.

Ha összehasonlítjuk a világ különböző il­lemszokásait, azt látjuk, hogy az alapok csak­nem mindenütt egyformák: különböző korok és némelykor ellentétes felfogások hagyomá­nyaiból a társadalmi fejlődésnek megfelelően alakultak. A célhasonló: zavartalanná tenni az érintkezést az emberek között, részben meggyőzés, részben példa útján. Kötelezni az egyént, hogy figyelemmel legyen környe­zetére és a külvilágra. Ez a kötelezés, ha nem is éri el a jogszabályok kényszerítő erejét, ám mindenképpen irányítást jelent.

Korunkban a technika és a közlekedés adta lehetőségek kézzelfogható közelségbe hoz­tak egymáshoz országokat és világrészeket.  Kiszélesült az emberi közösség érintkezése nemcsak politikai, kulturális és gazdasági ér­telemben, hanem számos más vonatkozás­ban is. A világ kicsi lett, s ennek következtében sokkal jobban látni tarkaságát. A nemzetközi kapcsolatok fenntartásának, bővítésének alapja nemcsak a nemzetközi tőkeáramlás, a külkereskedelem, az ipari együttműködés bő­vítése, hanem egymás jobb megértése, a né­pek közeledése is.

Ez nemcsak nyelvtudás kérdése. A társas ­élet nem torpan meg az országhatároknál. Különböző országok különféle emberei szá­mára a közösségben kialakult érintkezés ha­sonlósága, a követendő társadalmi illem teszi megnyerővé a kapcsolatokat. Ám e hasonló­ság ellenére léteznek sajátos, csak egy-egy országban megszokott illemszabályok, még ha a nemzetközi élet gyors fejlődésével mind­inkább eltűnőben vannak is. A világ népei szokáskincsének csak kicsiny hányada tér el a mienktől, de az e népekkel érintkezők szá­mára fontos az egyes nemzeti viselkedésfor­mák főbb sajátosságainak ismerete.

A külföldi tartózkodás a nyelvi, föld­rajzi és egyéb ismereteken kívül a sajá­tos helyi illemszabályokban való jártas­ságot is megkívánja. Gyakorlatlansá­gunk folytán nemegyszer igen kellemet­len helyzetbe kerülhetünk, arról nem is  beszélve, hogy a helybeli szokások, konvenciók és rítusok áthágása komoly  hátrányt okozhat hivatalos vagy ma­gánügyeink intézésében, külszolgálati  munkánk végzésében, külföldi vendég  fogadásakor.

 

 

EGYSÉGESÜLŐ ETIKETT

 

Ma az etikett, a protokoll alapelemei, szabályai mindinkább egységesülőben vannak, a helyi szokások ugyanannak a többé-kevésbé álta­lános szabálynak, illemtani normának a derivációi, egyelőre még módosult változatai.

Az illem, az illendőség szokásai világszerte együtt járnak a társadalom fejlődésével, a kultúra és a civilizáció haladásával. Bár van­nak mesterségesen teremtett öltözködési, ét­kezési, érintkezési szabályok (a régi világban csak az előkelő etikettformák őreitől kaphat­tunk felvilágosítást az egymás közti érintke­zés, más szóval az illem szabályairól, még­pedig oly módon, hogy bizonyos fokig parancsolóan, szinte megfellebbezhetetlenül je­lentették ki, hogyan kell öltözködni vagy tán­colni), e normák legtöbbje mégis szervesen kapcsolódik a mindenkori kulturális színvo­nalhoz és fejlettséghez.

Századok ködös homálya vagy egy-egy nép belterjes szokásrendje legtöbbször elta­karja egyik-másik illemszabály keletkezésé­nek okát, mint ahogy a divathóbortokra is ritkán lehet elfogadható magyarázatot adni.  Ám a társadalmi átalakulás és fejlődés nem­csak politikai, gazdasági és demokratikus ér­telemben változtatja, alakítja az emberek és a társadalom arculatát, hanem az élet egyéb vonatkozásaiban is. Ez a változás tükröződik az emberek érintkezésében és másokkal szemben megnyilvánuló viselkedésében is, olykor határoktól, nemzetiségi hovatartozás­tól függetlenül.

Az úgynevezett jobb társaságok érintkezé­si szabályai nemzetköziek. A műveltség, a jó  modor megléte vagy hiánya sokkal nagyobb  válaszfalat emel - meglévőket pedig lerombol  -, mint például a nemzetiség, valamely kul­túrkörhöz tartozás. Egy igazán művelt ma­gyar sokkal közelebb áll bizonyos szempont­ból egy földrajzilag tőlünk messze eső ország művelt fiához, mint saját, de műveletlen hon­fitársához. Hogy más példát ne említsünk: ha ez a művelt magyar kimegy Londonba, ott semmi esetre sem kelt oly kínos feltűnést meg­jelenésével, étkezési szokásaival, mint amikor egy ugyanazon nemzetiségű, de műveletlen, modortalan ember kénytelen jól neveltek tár­saságában megjelenni. Ez a művelt magyar a legtöbb esetben bizonyára szívesebben fog - normális nemzetközi viszonyok közt - a vele egy műveltségi fokon álló külföldivel egy asz­talhoz ülni, vele egy társaságban mutatkozni, mint olyan honfitársával, aki még a tisztessé­ges érintkezés szabályait sem ismeri.

E szabályok elsajátíthatók. Vigyázat: az emberekkel való érintkezés sajátos követel­ményeket támaszt, amelyek nem tévesztendők össze valamely szakterületen megszer­zett képzettséggel vagy tudással (etikettből, protokollból nem szerezhető diploma): a tár­sas élet szokásainak és szabályainak ismerete az általános műveltséghez tartozik. Az előzékenységet, az udva­rias magatartást meg lehet szokni - mindez tanítható és megtanulható.  Egyes országokban évente etikettkalau­zokat adnak ki e célból, regisztrál­ván az időközben végbement változá­sokat, elavult nor­mákat, túlhaladt szokásokat és új tudnivalókat. Az Angliában, 1820­-ban ismeretlen szerző tollából született Hints on Etiquette (Viselkedési útmutató) után több mint egy évszázaddal megjelent amerikai könyvnek, Emily Post már említett Etiquette-jé­nek, valamint Amy Vanderbilt 1956-ban megjelent munkájának, a több mint 3 millió példányban vevőre talált Mindennapi Etikett­-nek a kelendősége, sikere bizonyítja: világ­szerte élénk az igény a viselkedéskultúrára. A különböző nemzetiségű, vallású, nemű és ne­veltetésű emberek zöme igényli, és meg akar­ja tanulni a helyes társasági-társadalmi visel­kedést.

Számtalan példával bizonyíthatnánk az etikett, protokoll szabálydzsungelében meg­nyilvánuló egységesülő tendenciákat, egysé­gesítő törekvéseket.  A világútlevél és a demokratizálódás, a vasfüggöny le­bomlása és a csírá­jában ismét elkez­dődő polgárosodás mind több magyar előtt nyitja meg a külföldre kerülés út­ját. Külföldön több­féle minőségben tartózkodunk: tar­tós külszolgálat­ban, alkalmi kikül­detésben, munka­végzés címén vagy meghívásra, továbbá magánemberként, mint rokonlátogató vagy turista.

Magyarországon a közép-európai proto­koll szabályait követjük. Ezek lazábbak az angol udvariasságnál, de szigorúbbak a dél-­európai népek udvariassági követelményei­nél, különösen, ami az öltözködést illeti. Az ezekhez való igazodást, az egyéniséget kor­látok közé szorító társadalmi kötelmeket senki sem szereti igazán, márpedig életünk tele van ilyen kötelmekkel. Amikor ilyen kötelmek kö­zött kell cselekednünk, óhatatlanul rákénysze­rülünk arra, hogy viselkedjünk. Jellemünk és vérmérsékletünk szerint lehetünk idegesek, erőszakosak, türelmesek, mogorvák, tréfál­kozók, mert az emberi magatartás végtelen számú lehetőséget kínál. Ezekben a viselke­dési formákban az egyetlen közös cél, hogy bármiféle viszony - együttműködés, munka­végzés, érdekegyeztetés, érdekellentét-tisztá­zás, szórakozás, esetleg feloldhatatlan érdek­ellentét rendezése - érdekében képesek le­gyünk kapcsolatot teremteni egymással.

E kapcsolatteremtés eszközrendszere a vi­selkedéstechnika.

 

 

 

VISELKEDÉSTECHNIKA

 

Viselkedésünk, pontosabban illő viselkedé­sünk alapelvei történelmileg örök érvényűek.  A magatartás, vagyis a másokhoz való viszo­nyunk a viselkedésen keresztül jut kifejezésre.  A viselkedésbe beletartozik a társasági meg­nyilatkozás mindenféle formája és jelensége.

 

A jellem az ember kifejezetten erkölcsi ­magatartásban megnyilvánuló - tulajdonsá­gainak összessége. Az egyéni jellemet nem lehet örökölni - átalakítható, formálható és fejleszthető. A jóra és rosszra való hajlandó­ság az embernek belső, születés adta tulaj­donsága. Akaratunktól függ, hogy melyik ke­rekedik felül, melyiket követük.

A jellemet alkotó tulajdonságok is több csoportba oszthatók, így vannak:

- eszmei társadalmi tulajdonságok

- a munkához való kapcsolódás

- a tulajdonhoz való kapcsolódás

- más emberekhez való kapcsolódás

- az önmagunkhoz való viszonyt jellemző tulajdonságok

- a becsületességre vonatkozó tulajdonságok

- akarati tulajdonságok (például kitartás, bátorság)

A társadalmi érintkezés az átalakuló társa­dalomban szilárd jellemerőt kíván, amit meg kell követelnünk önmagunktól, ha megbecsült tagjai kívánunk lenni egy közösségnek.

A jellem formálásában, a helyes magatar­tás kialakításában nagy szerepe van az aláb­bi három tényezőnek:

- a helyes magatartási normák tudatosulása,

- megfelelő magatartásformák begyakor­lása,

- külső késztetésből, normából belső indíték, erkölcsi követelés válik, amely a több lehet­ségesből kiválasztható legjobb cselekedet­re ösztönöz.

 

A lelkiismeret az a gyakorlatban megsze­mélyesített erkölcsi tudat, amelynek alapján az ember saját tetteinek, érzéseinek, gondo­latainak erkölcsi helyességét, erkölcsösségét megítéli.

A lelkiismeret az egyén önkontrollra való képessége, segítségével az ember képes meg­fogalmazni önmaga számára az erkölcsi kö­telezettséget, megkövetelni azok teljesítését és elvégezni tettei értékelését.

A lelkiismeretes emberben tudatosul a kör­nyezete iránti kötelesség és felelősség szub­jektív megítélésének képessége. Csak a lelki­ismeretes munkatárs ismeri meg azt a jó ér­zést, melyet egy, önmaga elé állított mérce szerint elvégzett jó munka, magatartás ered­ményezhet - amit ma köznapian sikerélmény­ként könyvelünk el -, s amelyet csak a belső elégedettség adhat az egyénnek. Ez kisugárzik környezetére, és pozitívan hat a mellette dolgozóra is.

Egy vendéglátásban, protokollban, ide­genforgalomban dolgozót nem kell szüntele­nül figyelmeztetni a helyes magatartásra: sa­ját önszabályozó képessége, lelkiismerete se­gíti. Ugyanakkor mindenki találkozhatott már a lelkiismeret-furdalás nyomasztó érzésével, amely az elmulasztott kötelességteljesítés, ne­gatív tartalmú, másokat sértő magatartás, a felelőtlenség következményeként jelentkezik.

 

A magatartás fogalmán értjük a munká­ban, magánéletben, másokkal való érintke­zésben végzett, erkölcsi jelentéssel bíró csele­kedetek összességét. (Míg az erkölcsi tevé­kenység fogalma csak a céltudatos és erköl­csileg motivált cselekvéseket jellemzi, a ma­gatartás fogalma kiterjed az ember összes tettére.)

A magatartás jellemző az egyénre, hiszen  az ember viszonylag hosszú időszakban vég­rehajtott tevékenységének összessége. Az ud­varias, becsületes, figyelmes, segítőkész em­ber a munkahelyén, a családban és ember­társai körében is ilyen.

A magatartás kialakulásában döntő szere­pet játszanak

- elsősorban a családi, valamint a társada­lmi, munkahelyi körülmények szabta szo­kások, követelmények,

- a kultúra, kulturáltság,

- a pszichikai beállítottság és - az erkölcsi tudat.

A protokollban, vendéglátásban és idegen­forgalomban dolgozók először különböző szabályozásokban, normaként, szakmai elő­írások, vezetői intelmek, idősebb munkatár­sak útmutatásai alapján ismerik meg a tőlük elvárt helyes magatartási formákat, később azonban már azonosulni tudnak a norma adta értéktartalommal, és ez a külső követelés belső indítékká válik, vagyis a norma megva­lósítása a természetes cselekedetükké, tulaj­donságukká, magatartásukká alakul át.

A magatartást nemcsak a társadalmi sza­bályok betartása vagy figyelmen kívül hagyá­sa jellemzi, hanem a szabályok alkalmazásá­nak mikéntje is. A túlzás e téren lehet gúny vagy sértés, egy figyelmetlenül megadott ud­variassági gesztus kifejezhet lenézést is. A szabályok formális betartása mellett is a ma­gatartás sokféle árnyalata érezhető. A leg­korrektebbeket illedelmességnek nevezzük.

A magatartás, vagyis a másokhoz, környe­zetünkhöz való viszonyunk a viselkedésen ke­resztül jut kifejezésre. A viselkedésbe beletar­tozik a társasági megnyilatkozás mindenféle formája és jelensége. A viselkedés formasá­gai a következő alapszabályokra épülnek:

- tiszteletadás: udvariassági formákban megnyilvánuló gesztus, amelyben nem kö vetendő sem a paritás („amilyen az adjon­isten, olyan a fogadjisten"), sem a tisztele­tadás túlzásba vitele (hajbókolás, meg­alázkodás). Alapvetően, mint emberek, de  a hivatalos beosztás, a társadalmi rang  szerint vagy a nemzetközi szokásoknak megfelelően is cserében olyan tiszteletadást  várhatunk el mi is másoktól, amilyet ma­gunk tanúsítunk.

- határozottság: véleményünk, kijelentéseink egyértelmű vállalása, elkerülve a dicsek­vést, hencegést, saját személyünk szerepének eltúlzását, ugyanakkor az alábecsülést is. Optimális, ha a határozottság szerény­séggel párosul.

- mértéktartás: legyen jelen minden megnyil­vánulásban a hangerőtől az öltözködésen és a gesztikulációkon át az étel- és italfo­gyasztásig. Kerüljük a túlzott hallgatagság­gal, a társaság­ból való kilógás­sal, a félrevonu­lással, illetve az erőszakolt hang­adással, magunk másokra kény­szerítésével kel­tett feltűnést.

- jó ízlés: Ráérzés­sel társulva min­den helyzetben pótolhatatlan se­gítséget jelent. Többféle nemzedéki ízlés él együtt békétlenül. Az illem tárgykörébe tar­tozó dolgokon lehet vitatkozni, az ízlésen nem. Az illedelmes ember régen tudja, hogy a „jobb-e a marhapörkölt, mint a natúrszelet" vagy „szebb szín-e a rózsa­szín, mint a világoskék" jellegű ízlésbeli vitákban csakis a „nekem jobban tetszik" vagy „jobban ízlik" fordulatok használha­tók.

- tapasztalat: Tudatosításához szükség van mások viselkedésének megfigyelésére és magunkban való értékelésére.

 

 

A viselkedéskultúra a mindennapi maga­tartás formáinak összessége, amelyben e ma­gatartás erkölcsi és esztétikai normái külsőleg is kifejeződnek. Az erkölcsi normák a tetteink tartalmát határozzák meg, a viselkedéskultú­ra viszont azt tárja fel, hogy milyen módon valósuljanak meg a viselkedésben az erkölcsi követelmények, milyen legyen a viselkedés külső formája, mennyire vált az egyén min­dennapi munkájának, életének szabályaivá, szokásaivá.

A vendéglátásban és idegenforgalomban dolgozók viselkedése mindig tükrözze azt a készséget, hogy a vendég kívánságainak ma­gas fokú kielégítését kívánják szolgálni. A jó modor, a tapintatos viselkedés megkönnyíti az emberek együttélését. A munkahelyen, ahol dolgozunk, nincs helye a vendég jelen­létében folyó magánbeszélgetésnek, a pult mögötti vagy az étterem valamely részében történő csoportosulásnak. (A belépő vendég ilyenkor úgy érezheti, hogy senki sem figyel rá, őt itt nem vendégként kezelik, mert Iám, a dolgozók magánbeszélgetése fontosabb, mint az ő vásárlási szándéka iránti érdeklő­dés.) Vendéglátó a vendég előtt sohasem ásít.  Ha valamelyik kollegájával közölni kíván va­lamit, mindig odamegy a közelébe, és halkan szól, soha nem kiabál át a vendégek feje felett.

A magatartáskultúrához a nyugodt­ság, higgadtság szintén hozzátartozik.  Egy vendéggel a vendéglátóipari dolgo­zó még akkor sem áll le hangoskodni, ha a vendég valamire vagy a dolgozó személyéra sértő megjegyzést tett. A higgadt jómodor szabályainak megtar­tása a vendéglátásban és idegenforga-lomban dolgozóknak munkaköri köte­Iességük. (Amennyiben a dolgozó úgy  érzi, a vitát egyedül nem tudja lezárni,  hívja a vezetőt, aki majd intézkedik, s  aki meg  fogja találni a módját annak, hogy a vitát megfelelően elintézze.)

A viselkedés és magatartás pszichológiája azt tanítja: ahhoz, hogy valamit megtegyünk - legyen az akár a legegyszerűbb, leghétköz­napibb tevékenység is - két fontos tényezőre van szükség:

- egy szükségletre, amely mindig valaminek a hiányát jelenti,

- valamilyen múltbeli tapasztalatra vagy tu­dásra a tevékenység eredményét illetően.

Ha valamelyik felvétel hiányzik, nem jön létre a cselekvés.

Ahhoz  tehát, hogy az embereket bizonyos tevékeny­ség elvégzésére rávegyük két feltételt kell megteremteni:

- szükségletet kell létrehozni a tevékenység elvégzésére (érintett szakterületeinken ezt a feltételt igyekszik teljesíteni a megfelelő rek­lám és propagandamunka);

- tudatosítani kell a megteremtett szükséglet kielégítésének Iegcélszerűbb módjait azok­ban az emberekben, akikkel üzleti vagy munkakapcsolatban állunk.

Az ember viselkedésének, valamennyi te­vékenységének megértése elsősorban a moti­váció, az indítóokok ismeretén alapul. Az emberi tevékenység egyik legalapvetőbb tör­vénye ugyanis a motivációtörvény. (Motiváci­ónak nevezzük az indítóokok összességét, amely egy cselekvés végrehajtását belsőleg indokolja és mozgatja. Az indítóok minősége  és ereje többé-kevésbé megszabja a cselek­vésbe bevetett erőfeszítés mértékét.) A moti­váció törvénye azt a tételt mondja ki, hogy az  ember semmilyen cselekvést nem hajt végre  anélkül, hogy erre valamilyen belső vagy kül­ső indítóok ne késztetné.

Magatartáskultúránkban, viselkedésünk­ben végső soron azért (is) különbözünk, mert az indítóokok vagy motívumok helyzetenként és egyénenként is különböző színvonalúak lehetnek. Mindenki, akinek a munkaköréhez tartozik az emberek cselekvésének valami­lyen irányú befolyásolása, összetalálkozik azzal a kérdéssel, hogy valaki miért teszi ezt vagy azt, de főképpen azzal, miért nem tesz meg valamit, amit elvárnánk, vagy szeretnénk tőle.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy egy cselekedet tényleges indítóokát nem ismerjük, s az ezért teljesen értel­metlennek tűnik számunkra. Az is meg­eshet, hogy önnön magatartásunk, saját viselkedésünk motívumaival nem va­gyunk tisztában, mert azok nem tudatosodnak bennünk. Ilyen esetekben a cse­lekvés magát a cselekvőt is meglepheti, de indítóokai az ilyen cselekvésnek is vannak.

Szerencsés esetben az ember talál magá­nak olyan hivatást, amely alkalmas az úgy­nevezett én-kiteljesítési igény kielégítésére. Ebben az esetben is fontos azonban, hogy a társadalom felismerje az emberben rejlő tel­jes lehetőségeket és hozzásegítse az egyént ahhoz, hogy képességeit kibontakoztassa, ér­deklődését minél teljesebb mértékben kielé­gíthesse a munkavégzés során. Magatartása, viselkedése így mind kevésbé lesz terhes szá­munkra.

 

 

Forrás: Ottlik Károly: PROTOKOLL – Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában